Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Academy4horses

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een bestelling te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

Gebruik van de site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Academy4horses zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.  Academy4horses garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Academy4horses wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Gebruik van de aangeboden videoproducten op de site

Academy4horses wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden videoproducten en het (ongestoord) gebruik daarvan uitdrukkelijk van de hand. De videoproducten worden geleverd zonder enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet inclusief eigendomsrechten, niet-inbreuk of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Hoewel we te goeder trouw inspanningen leveren om substantieel nauwkeurige informatie in de videoproducten op te nemen, kunnen fouten of weglatingen voorkomen. Als we meldingen van fouten of weglatingen ontvangen, zullen we redelijke inspanningen leveren om deze te zijner tijd te corrigeren, maar we geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, prestaties, valuta of geschiktheid voor een bepaald doel van de videoproducten, dat de videoproducten aan uw vereisten zullen voldoen, of met betrekking tot de resultaten die zullen worden verkregen door het gebruik van de informatie in de videoproducten.

In geen geval is Academy4horses aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van, vertraging in het gebruik of onvermogen om de videoproducten te gebruiken. Onze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die u hebt betaald voor de videoproducten die aanleiding geven tot dergelijke aansprakelijkheid.

U aanvaardt alle verantwoordelijkheden en verplichtingen tot alle beslissingen, adviezen, conclusies of aanbevelingen die zijn gemaakt of gegeven als gevolg van het gebruik van de videoproducten , inclusief maar niet beperkt tot elke beslissing of actie die u hebt ondernomen in afhankelijkheid van de videoproducten.

U aanvaardt alle verantwoordelijkheid en risico voor uw gebruik van de videoproducten. Er is geen garantie dat u geld zult verdienen of bepaalde resultaten zult behalen met behulp van de technieken en ideeën die in verband met de videoproducten worden verstrekt. Alle informatie die in verband met de videoproducten wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor de eigen educatieve doelstellingen. Geen van de informatie die in verband met de videoproducten wordt verstrekt, mag worden opgevat als medisch, psychologisch, financieel of boekhoudkundig, juridisch of ander professioneel advies.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Academy4horses links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Academy4horses aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Academy4horses niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

 

Informatie gebruiken

Academy4horses behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academy4horses of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Academy4horses behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Intellectuele eigendom

Academy4horses behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

© 2024 Media Primair - Powered by Hoefslag    

 Contact | Disclaimer